С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-67/ 16.07.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Държавен експерт” 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Пламен Великов Петров

2.Златомира Иванова Тодорова

3.Поля Михайлова Каньова

4.Марта Георгиева Петрова

5.Лидия Христова Реджепова

б) Недопуснати кандидати:

Няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 02.08.2019 г.
от 10.30
часа в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр.София, пл.“Света Неделя“ №16, ет.5, като следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

С кандидатите издържали теста, ще се проведе интервю на същата дата в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Дата:22.07.2019г.