Приложение 2 към Протокол от заседание на ДОККПБДП от 8 май 2019 г.
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение №1 към Протокол от Заседание на ДОККПБД от 10.06.2019 г