Комисията се състои от председател, трима заместник-председатели и членове.

  • Председател на комисията е председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
  • Заместник-председатели на Комисията са заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  • Членове на комисията са заместник-министър на финансите, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на младежта и спорта, заместник на главния прокурор, директорът на Служба „Военна полиция“, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, началникът на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ при Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България или упълномощен негов представител, председателят на Българския Червен кръст, представител на Българската национална телевизия и представител на Българското национално радио.
  • Поименният състав на комисията се определя със заповед на председателя на комисията по предложение на съответните министри и ръководители на институции или организации.
  • В дейността на комисията участват като наблюдатели представители на юридически лица с нестопанска цел, браншови организации, бизнес клъстери, висши училища и научноизследователски институти, които имат за предмет на дейност пътна безопасност, пътно строителство, подготовка на водачи, автомобилна индустрия, застраховане и/или икономически и поведенчески науки. Наблюдателите имат всички права на членове на комисията, без да участват при формирането на кворума и при гласуването.
  • Председателят на комисията може да покани за участие в заседанията й без право на глас председателите или определени от тях членове на постоянните комисии на Народното събрание и представители на администрацията на Президента на Република България и на Висшия съдебен съвет.
  • За участие в заседанията на комисията без право на глас председателят може да привлича и представители на други държавни органи, невключени в състава й, представители на органи на местното самоуправление, както и представители на други организации и сдружения, които имат отношение към безопасността на движението по пътищата, лица с висок обществен авторитет и представители на средствата за масово осведомяване.
  • Секретар на комисията е служител на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, определен със заповед на председателя на агенцията.