В изпълнение на чл. 9 от Наредба № Н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 65 от 16 август 2019 г.).