Постоянен мониторинг на нарушенията на шофьорите управляващи служебни автомобили и повишаване на компетенциите им за оказване на първа помощ. Това са част от мерките, които институциите следва да въведат. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ разпрати на всички министерства, агенции и общини препоръка за внедряване на системи за управление на безопасността при движение по пътищата, с конкретни елементи, които да залегнат в тях.

Всяка институция следва да извършва периодична проверка на нарушенията на служителите управляващи служебни автомобили и по преценка да предприема последващи действия, защото наложените санкции могат да бъдат индикация за рисково поведение на пътя. Следва да се организират и курсове за повишаване на компетенциите на служителите за безопасно шофиране и за оказване на първа помощ. По този начин при осъществяване на служебните си задължения те ще имат умения да реагират при рискови ситуации и при инцидент на пътя, включително когато са свидетели на пътно-транспортно произшествие.

Сред мерките е и преминаване на задължителен инструктаж по безопасност на движението по пътищата за новопостъпилите служители. Препоръката на държавната агенция е, преди да се повери автомобил на служител, същият да бъде тестван за наличие на алкохол в кръвта, като това може да се извърши и с автоматизирани технически средства. Акцент се поставя и на изправността на служебните превозни средства.

Около 40% от всички пътно-транспортни произшествия в ЕС стават при служебни пътувания. Поради тази причина и към момента част от тези мерки се прилагат в редица компании и институции в Европа. ДА „Безопасност на движението по пътищата“ направи преглед на най-добрите практики при разработването на насоките, които вече са разпратени на бюджетните организации. Част от тях и към момента се прилагат от различни организации, но разписването им и прилагането в цялост ще допринесе за повишаване на безопасността при осъществяване на служебни пътувания.

Разработването на системи за управление на безопасността на служителите при движение по пътищата и внедряването им в държавните администрации е заложено и в Решение № 16 на МС от началото на тази година за одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм в България.