На 29 юни – Националния ден на безопасността на движението по пътищата, ще бъдат връчени за вторите годишни награди за инициативи в подкрепа на безопасността на движението по пътищата. Добрият пример неизменно повишава обществената чувствителност към темата за опазване на човешките живот и здравето на пътя.

Вече са ясни и категориите, в които ще се борят номинираните. А голяма част от данните за най-активните администрации и организации ще се събират по служебен път от ДАБДП. Училищата и детските градини следва да заявят желание за участие, като попълнят кратка онлайн анкета за проведените инициативи по БДП. Анкетата е достъпна на линк, който е предоставен на Регионалните управления на образованието.

Категория 1: Областни комисии по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП)

Наградата е за активна областна политика по безопасност на движението по пътищата.

Критериите са:

 • Проведени минимум четири заседания за 2023 г.;
 • Подготвени областна план-програма за 2024 г. и областен доклад за 2023 г. с представена в срок информация от всички организации в ОКБДП;
 • Проведени инициативи по повод Седмица на мобилността, Дни на ROADPOL, Ден на безопасността на движението по пътищата (ДБП) – 29 юни, Начало на новата учебна година;
 • Осигурена публичност на дейността на интернет страницата на областната администрация;
 • Изпълнение от страна на областната администрация на комплекса от мерки по безопасност на движението по пътищата спрямо общинските служители за предпазването им от пътни инциденти (ПТП) при взаимодействие с пътната система, съгласно разработената и изпратената от ДАБДП стандартизирана система от мерки.

Категория 2: Малки и големи общини

Наградата е за активна общинска политика по безопасност на движението по пътищата.

Критериите са:

 • Подготвени общинска план-програма за 2024 г. и областен доклад за 2023 г. с представена в срок и в качество информация;
 • Участие на общината в заседанията на ОКБДП;
 • Проведени инициативи по повод Седмица на мобилността, Дни на ROADPOL, Ден на БДП – 29 юни, Начало на новата учебна година;
 • Участие на общината чрез свои представители в обученията, организирани от ДАБДП година;
 • Изпълнение от страна на общината на комплекса от мерки по БДП спрямо общинските служители за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената и изпратената от ДАБДП; стандартизирана система от мерки;
 • Наличие на действащ и актуален Генерален план за организация на движението.

Категория 3: Малки и големи общини

Наградата е за принос към защитата на уязвимите участници в движението.

Критериите са:

 • Наличие на действащ и актуален План за устойчива градска мобилност;
 • Изпълнени дейности по велосипедна инфраструктура;
 • Изпълнено обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура;
 • Изпълнени други дейности, свързани с обезопасяване на пешеходното движение;
 • Оказано съдействие на комисиите по БДП в училищата и детските градини чрез обезопасяване на районите около тях във връзка с изпратените от РУО анализи;

Категория 4: Училища

Наградата е за образователна среда в подкрепа на безопасността на движението по пътищата сред училищата. Желаещите да заявят участие следва да попълнят кратка онлайн анкета, която е предоставена от Регионалните управления на образованието.

Критериите са:

 • Училището е излъчило отбор, който участва в Националното състезание по БДП;
 • Активност на комисията по БДП за обезопасяване на прилежащия район;
 • Наличие на площадка, кабинет или друго съоръжение, свързано с БДП, на територията на училището;
 • Проведени инициативи по БДП.

Категория 5: Детски градини

Наградата е за образователна среда в подкрепа на пътната безопасност сред детските градини. Желаещите да заявят участие следва да попълнят кратка онлайн анкета, която е предоставена от Регионалните управления на образованието.

Критериите са:

 • Наличие на площадка, кабинет или друго съоръжение, свързано с БДП, на територията на детската градина;
 • Проведени инициативи по БДП.

Категория 6: Районни дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН)

Наградата е за принос на РДПБЗН към дейността на единната спасителна система.

Критерии:

 • Организиране и провеждане на регионално учение на съставните части на Единната спасителна система;
 • Приложена задълбоченост на учението – анализ на провеждането и набелязване на мерки за подобряване на дейността и подобряване на готовността.

Категория 7: Областни дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР)

Наградата е за принос към подобряване на пътната безопасност на областно ниво.

Критерии:

 • Организиране и провеждане на инициативи по БДП на доброволен принцип в допълнение към служебните задължения.