УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ

Всеки гражданин може да упражни правата си на субект на лични данни, като за това отправи искане до Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП).

ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ
Искането за упражняване на права може да се депозира лично в ДАБДП, на адрес гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 16, ет.5, или като се подаде чрез официалната електронна поща на ДАБДП: agency@sars.gov.bg, подписано с квалифициран електронен подпис на субекта на данните, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТГОВОР

За да бъде разгледано, искането следва да съдържа следната информация:

  • име, презиме, фамилия, адрес и ЕГН/ЛНЧ или друг аналогичен идентификатор на подателя с цел неговото идентифициране;
  • име, презиме и фамилия на представителя на субекта на данните, както и доказателства за представителната власт (упълномощаване, отношение „родител – дете“, назначаване за настойник или друго);
  • в какво се изразява искането;
  • физически или електронен адрес за кореспонденция съгласно предпочитаната форма за комуникация;
  • подпис и дата на подаване на искането.

При необходимост, администрацията на ДАБДП може да поиска доказателства за самоличността на заявителя.
Отговор ще бъде предоставен при спазване на приложимите срокове – до един календарен месец от датата на получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с до два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване заявителят се уведомява в рамките на първоначалния едномесечен срок, като в уведомлението се посочват причините, които налагат удължаването.

Исканията за упражняване на права могат да се отправят в свободна форма или като бъдат използвани следните образци: