УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно разпоредбите на чл. 36д, ал. 1, т. 4 от Закона за пътищата (ЗП) и чл. 42 от Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура, при извършване на своята дейност одиторът по пътна безопасност застрахова професионалната си отговорност за вреди. С подаването на заявленията си за вписване във водения от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) регистър на одиторите по пътна безопасност сте представили копие на застрахователна полица, удостоверяваща сключена такава застраховка за срок от 1 (една) година, която изтича в рамките на 2024 г.

С оглед гореизложеното и за изпълнение на нормативно определените изискания за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ на одиторите по пътна безопасност, Ви обръщам внимание на изтичащия срок на валидност и необходимостта от подновяването ѝ. В ДАБДП следва да бъде представено копие от застрахователната полица, за отразяване в електронното досие на съответния одитор по пътна безопасност. 

Обръщам внимание, че липсата на валидна застраховка „Професионална отговорност“ на одиторите по пътна безопасност е нарушение на разпоредбата на чл. 36д, ал. 1, т. 4 от ЗП. В случай на непредставянето ѝ, направеното вписване на съответния одитор в регистър на одиторите по пътна безопасност, поради неизпълнение на нормативните изисквания, ще бъде заличено.