За вписване в регистъра лицата подадат заявление по образец, утвърден от председателя на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”. Към заявлението прилагат документите, доказващи изпълнението на следните изисквания:

  1. притежаването на най-малко 5-годишен опит в областта на транспортното строителство – проектиране, изпълнение, експертна, контролна, преподавателска, научно-изследователска или развойна дейност;
  2. притежаването на диплома от акредитирано висше училище с професионална квалификация “строителен инженер” или еквивалентна на нея;
  3. притежаването на сертификат за професионална квалификация, издаден от висше училище, акредитирано по реда на Закона за висшето образование и провеждащо обучение по специалността “Транспортно строителство” или еквивалентна на нея, въз основа на преминато обучение за одитор по пътна безопасност;
  4. сключена застраховка професионална отговорност.

 

При настъпила промяна на обстоятелствата, имащи отношение към вписването в регистъра на одиторите по пътна безопасност, физическото лице е задължено в 7-дневен срок да подаде уведомление за промяна към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.