О Б Я В Л Е Н И Е

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед З-10/24.02.2022г., и чл. 2, ал.4 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

За заемане на длъжността „главен експерт” – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” (САО) при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП)

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;
– професионален опит: 3 (три) години , съгласно КДА;
– и/или минимален ранг за заемане на длъжността: IV-ти младши ранг.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:
– Област на придобито висше образование: „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Сигурност и отбрана“ „Технически науки“;
– Компютърна грамотност (Microsoft Office –Word, Excel, Power point, електронна поща и Internet);
– Владеене на чужд език е предимство;
– Специализирани познания и опит в областта на безопасността на движението по пътищата.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: няма;

4. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест за установяване на познания от професионалната област за длъжността и администрацията;
– Интервю.

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
– заявление по образец за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от НПКПМДС;
– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно , не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (ако дипломата на кандидата за придобито в РБ образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване);
– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
– копие на документ, доказващ владеене на чужд език, при наличие на такъв;
– копия от други документи по преценка на кандидата.

6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДАБДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5 всеки работен ден от 9:00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17:00 часа.
Документите може, да се подават по електронен път на e-mail: mmuftieva@sars.gov.bg, като в този случай заявлението и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Лице за контакт: Мария Муфтиева, тел: 024048692

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ДАБДП: https://www.sars.gov.bg/ в секция Конкурси и обяви.

8.Описание на длъжността:
• Участва в разработването на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България и плана за действие към нея, следи за изпълнението им и извършва оценка на ефекта от прилагането им;
• Събира, обобщава и анализира данни, свързани с безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм в Република България на национално, областно и общинско ниво;
• Подпомага дейностите по разработване на методически указания, като подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни, необходими за системен анализ на безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм;
• Поддържа комуникация, координация и взаимодействие с областните и общинските комисии/структури по безопасност на движението по пътищата, като архивира и систематизира документацията, свързана с дейността им;
• Изготвя становища по областни план-програми за безопасност на движението по пътищата, следи за изпълнението им и извършва оценка на ефекта от прилаганите мерки;
• Участва в подготовката на доклад за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата, както и за изпълнението на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България и плана за действие към нея;
• Извършва оценка на риска от пътнотранспортни произшествия и пътнотранспортен травматизъм и предлага мерки за намаляването им;
• Изготвя становища, доклади, препоръки и предложения, свързани с безопасността на движението по пътищата;
• Участва в дейностите по ежегодно актуализиране на плана за действие за повишаване на безопасността на движението по пътищата като рамка за действия през следващите години;
• Осъществява наблюдение и оценка на напредъка по отношение на целите на агенцията, както и ефективността на конкретни програми за повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;
• Участва в дейности по разработването на програми и концепции за развитие на международното сътрудничество за повишаване безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм и др.

9. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 740 лв.
Oсновният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили в Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл.14, ал.4 от НПКПМДС).

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от интернет страницата на ДАДБП.