О Б Я В Л Е Н И Е

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед № З-16/09.02.2024 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

 

 

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

 

За заемане на длъжността „старши експерт” – 1 (една) бройка в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” (АПФСО) при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП)

 

       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове: 

         – образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

– професионален опит: 2 (две) години , съгласно КДА;

– и/или минимален ранг за заемане на длъжността: IV-ти младши ранг.

 

      2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

     – Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“, “Технически науки“;

– Компютърна грамотност (Microsoft Office –Word, Excel, Power point, електронна поща и Internet);

– Владеене на чужд език е предимство;

     – Специализирани познания и опит в областта на безопасността на движението по пътищата.

 

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

4. Начин на провеждане на конкурса: 

– Тест за установяване на познания от професионалната област за длъжността и администрацията;

– Интервю.

 

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

– заявление по образец за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от НПКПМДС;

– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно , не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (ако дипломата на кандидата за придобито в РБ образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване); 

– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина), както и други допълващи документи, удостоверяващи област, в която е придобит;

– копие на документи, доказващ придобит ранг, при наличие на такъв;

– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

– копие на документ, доказващ владеене на чужд език, при наличие на такъв;

– копия от други документи по преценка на кандидата.

 

6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДАБДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5 всеки работен ден от 9:00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17:00 часа. 

Документите може, да се подават по електронен път на e-mail: mmuftieva@sars.gov.bg, като в този случай заявлението и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Лице за контакт: Мария Муфтиева, тел: 024048692

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ДАБДП: https://www.sars.gov.bg/ в секция Конкурси и обяви.

 

     8. Описание на длъжността:

1. Участва оперативно в работния процес на Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата (НКЦБДП).

2. Взаимодейства с компетентните администрации при прилагане на мерки за превенция, въвеждане на временна организация на движението при условени метеорологични и пътни условия, реакция при пътнотранспортни произшествия, затруднено или блокирано движение при ПТП, пожари, бедствия, извънредни ситуации, аварии на територията на страната, както и осигуряване на скоростни трасета за придвижване при необходимост.

3. Предоставя информация за повишаване осведомеността на гражданите за различните аспекти от безопасността на движението по пътищата и/или осигурява на информация, свързана с ТПТП или усложнена пътна обстановка за средствата за масово осведомяване. 

4. Обобщава информацията за възникнало ПТП или затруднено/блокирано движение вследствие на обилен дъжд, мъгла, намалена видимост и др. или извършващи се ремонтни дейности, която предава на БТА и/или средствата за масово осведомяване след одобрение на ръководителя или и.д. на НКЦБДП, като за изясняване на определени детайли придобива информация от служителите на останалите институции в НКЦБДП.

5. Осъществява комуникация с БТА и средствата за масово осведомяване, като при необходимост изготвя и изпраща съобщения по повод на вече въведени ограничения за движение, възникнали инциденти, извършващи се ремонтни дейности или други събития, възникнали по пътищата от републиканската пътна мрежа, имащи отношение към безопасното движение на ППС, както и информация за тяхното приключване и възстановяване и нормализиране на движението.

6. Предоставя информация като представител на ДА БДП в НКЦБДП до БТА чрез попълване на онлайн въпросник в специално създадената електронна платформа на БТА.

7. Изпълнява функциите на говорител на НКЦБДП.

8. Участва в изготвянето на ежегоден отчет за дейността на НКЦБДП.

9. Участва в планирането, организирането и провеждането на информационните дейности, събития и кампании, осъществявани от ДАБДП.

10. Подготвя отговори на запитвания по телефон и по e-mail от неправителствени организации, медии, институции и др. 

11. Съдейства при организацията и провеждането на периодични и специализирани събития, срещи, брифинги и пресконференции за запознаване на медиите и обществеността за резултатите от дейността на ДАБДП.

  9. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 933 лв. 

Oсновният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

   10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили в Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл.14, ал.4 от НПКПМДС).

 

    Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от интернет страницата на ДАДБП.