О Б Я В Л Е Н И Е

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед З-13/ 10.03.2022г. и чл. 2, ал.4 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За заемане на длъжността „финансов контрольор” – 1 (една) щатна бройка в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП)

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“;

–  професионален опит: 3 (три) години , съгласно КДА;

–  и/или минимален ранг за заемане на длъжността: IV-ти младши ранг.

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

      –  Област на придобито висше образование: „Социални, стопански и правни науки“ (икономика);

–  Компютърна грамотност (Microsoft Office –Word, Excel, Power point, електронна поща и Internet);

–  Умения за работа със специализиран софтуер;

–  Познаване на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и всички указания и методически насоки към него;

–  Владеене на чужд език е предимство;

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: няма;
 1. Начин на провеждане на конкурса:

–  Тест за установяване на познания от професионалната област на длъжността и администрацията;

–  Интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
 • заявление по образец за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от НПКПМДС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС – от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (ако дипломата на кандидата за придобито в РБ образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване);
 • копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина), както и други допълващи документи, удостоверяващи област, в която е придобит.
 • копие на документи, доказващ придобит ранг, при наличие на такъв;
 • копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • копие на документ, доказващ владеене на чужд език, при наличие на такъв;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.
 1. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДАБДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5 всеки работен ден от 9:00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17:00 часа.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: mmuftieva@sars.gov.bg, като в този случай заявлението и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Лице за контакт: Мария Муфтиева, тел: 024048692

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ДАБДП: https://www.sars.gov.bg/.
 2. Описание на длъжността:
 • Организира и осъществява, предварителен контрол за законосъобразност, върху основните дейности в ДАБДП, имащи пряко финансово изражение;
 • Писмено изразява становище относно законосъобразността на решенията/ действията, свързани с разпореждане на активи и средства (включително поемането на задължения и извършването на разходи) в ДАБДП;
 • Участва в изграждането и актуализирането на системите за финансово управление и контрол;
 • Оказва методическа помощ за прилагане на системата за финансово управление и контрол;
 • Участва в дейностите, които осигуряват съответствието на системите за финансово управление и контрол;
 • Осъществява контролни функции преди поемане на всяко задължение
 • При упражняване на предварителен контрол преди извършването на разхода финансовия контрольор, извършва различни проверки:
 • Изисква допълване на документацията, когато за поемане на задължение или извършване на разход прецени, че е непълна;
 • Дава становища на председателя на ДАБДП по законосъобразността на извършените действия и разходи;
 • Осъществява предварителен контрол преди сключването на договори за възлагане на обществени поръчки по ЗОП;
 • Осъществява предварителен контрол непосредствено преди всяко плащане по договор;
 • Осъществява предварителен контрол преди придобиването на активи, независимо от формата под която се реализира;
 • Осъществява предварителен контрол преди придобиването на резултата от предоставени услуги и др.
 1. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 740 лв.

Oсновният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 1. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили в Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл.14, ал.4 от НПКПМДС).

 

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от интернет страницата на ДАДБП.