Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
 
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
за назначаване на държавен служител на длъжността „главен счетоводител” – 1 щатна бройка в дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДА БДП), при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен –  „магистър“;
– професионален опит: най-малко 4 години опит, съгласно КДА и/или придобит III младши ранг.
 
2.  Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
– Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“ (икономика);
– Компютърни умения: много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel, Internet и електронна поща/;
– Умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в дирекцията;
– Опит в областта на бюджетното финансиране и финансово-счетоводната отчетност в безопасността на движението по пътищата.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
     Минималният размер на основната месечна заплата, определена за длъжността e от 660 лв. (основният размер на заплатата за длъжността се определя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат).
 
     3. Кратко описание на длъжността:
– Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово – счетоводната дейност на агенцията. Прави икономически анализи на стопанската дейност на агенцията и описва годишния финансово-счетоводен отчет;
– Подпомага ръководството на агенцията за правилното и законосъобразно планиране и разходване на финансовите ресурси;
– Осигурява финансово-счетоводното обслужване в ДА БДП, организира и осъществява счетоводната отчетност на касова и начислена основа на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните организации счетоводни стандарти и указания;
– Подпомага съставянето на проект на годишен бюджет и на бюджетна прогноза на ДА БДП и следи за своевременното изпълнение на бюджета на агенцията;
– Подпомага и обосновава предложения за извършване на корекции по утвърдения бюджет на агенцията пред първостепенния разпоредител с бюджет;
–  Организира съхраняването и ползването на счетоводния архив;
– Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи;
– Изготвя доклади, писма, справки, становища и други документи, свързани с осъществяваните функционални задължения, в рамките на компетенциите за длъжността;
– Изпълнява и други възложени задачи, съобразно притежаваната квалификация.
    Длъжността изисква да се познава, спазва и прилага:
– Закон за държавния служител,
– Закон за администрацията,
– Закон за здравословни и безопасни условия на труд,
–  Устройствени правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“,
– вътрешни правила на агенцията,
–  Закон за обществените поръчки,
– Правилника за прилагане на ЗОП,
– Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
– Закон за държавния бюджет на РБ за съответната година;
– Закон за публичните финанси,
– цялостната нормативна уредба на счетоводството /Закон за счетоводството, НСС, МСС, Сметкоплан на бюджетните организации и принципите на отчитане на касовите разход, свързани с изискванията на ЕБК и др./.
 
4. Начин на провеждане на конкурса:
–    Тест;
–    Интервю.
 
5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
– заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
– Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг: (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
– копия от други документи по преценка на кандидата.
 
6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДА БДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:30 часа.
     Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
      До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на входа на ДА БДП на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, както и на интернет страницата на ДА БДП: https://www.sars.gov.bg/.
 
    Образци на заявление за участие в конкурс, декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДА БДП.
 
Начална дата: 10.07.2019 г.
Крайна дата: 22.07. 2019 г.