1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“;
– професионален опит: най-малко 3 години опит, съгласно КДА и/или придобит IV младши ранг.

2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
-Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“ (икономика);
– Компютърни умения: много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel, Internet и електронна поща/;
– Ползване/Владеене на чужд език – английски и руски език е предимство;
– Умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в ДА БДП;
– Специализирани познания и опит в областта на финансовия контрол при разходване и контрол на публични финанси средства.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Минималният размер на основната месечна заплата, определена за длъжността e от 620 лв. (основният размер на заплатата за длъжността се определя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат).

3. Кратко описание на длъжността:
– Писмено изразява становище относно законосъобразността на решенията/действията, свързани с разпореждане на активи и средства (включително поемането на задължения и извършването на разходи) в ДА БДП;
– Участва в дейностите, които осигуряват съответствието на системите за финансово управление и контрол;
– Осъществява предварителен контрол преди сключването на договори за възлагане на обществени поръчки по ЗОП;
– Осъществява предварителен контрол преди назначаването, преназначаването и освобождаването на служители, вкл. изплащаните обезщетения, компенсации и други дължими плащания;
– Осъществява предварителен контрол преди поемането на други задължения и извършването на други разходи;
– Изпълнява и други възложени задачи, съобразно притежаваната квалификация.
Длъжността изисква да се познава, спазва и прилага:
Закон за държавния служител,
Кодекс на труда,
Закон за администрацията,
Закон за здравословни и безопасни условия на труд,
Устройствени правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“,
вътрешни правила на агенцията,
Закон за обществените поръчки,
Правилника за прилагане на ЗОП,
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС;
РМС №592 от 21 август 2018 година за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори;
Закон за държавния бюджет на РБ за съответната година;
Закон за публичните финанси,
Закон за счетоводството,
Закон за държавната собственост;
Закон за устройство на територията и други нормативни актове.
4. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест;
– Интервю.

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг: (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
копие на документ, доказващ владеене на английски и руски език, при наличие на такъв;
копия от други документи по преценка на кандидата.

6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДА БДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:30 часа.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на входа на ДА БДП на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, както и на интернет страницата на ДА БДП: https://www.sars.gov.bg/.

Образци на заявление за участие в конкурс, декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДА ДБП.

НАЧАЛНА ДАТА : 22.07.2019г.

КРАЙНА ДАТА : 01.08.2019г.