1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“;
– професионален опит: най-малко 2 години опит, съгласно КДА и/или придобит IV младши ранг.

2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
– Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“- специалност „Право“
– Компютърни умения: много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel, Power point, Internet и електронна поща/
– Придобита юридическа правоспособност.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Минималният размер на основната месечна заплата, определена за длъжността e от 605 лв. (основният размер на заплатата за длъжността се определя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат).

3. Кратко описание на длъжността:

– Участва в разработване на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на ДА БДП;
– Дава правни становища, съвети и мнения за правилното протичане на съответната дейност в дирекцията, както и по законосъобразността на нормативните и други правни актове в Агенцията;
– Участва в изготвянето на проекти на договори и дава указания за правилното им изпълнение;
– Участва в изготвянето на заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
– Изготвя проект на отговори и дава становища по законосъобразност на постъпили в ДА БДП предложения и сигнали на граждани и юридически лица;
– Изготвя проекти на решения, препращащи и/или уведомителни писма по повод постъпили в ДА БДП заявления за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ;
– Изготвя проекти на вътрешни правила от компетентността на дирекцията;
– Участва в работни групи и комисии на други органи по проблеми, отнасящи се дейността на дирекцията;
– Участва в подготовката и провеждането на процедури по ЗОП;
– Разяснява прилагането на нормативните актове при поискване от съответните ръководители и служители.

4. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест;
– Интервю.

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
– заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
– Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг: (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
– копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
– копия от други документи по преценка на кандидата.

6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДА БДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на входа на ДА БДП на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, както и на интернет страницата на ДА БДП: https://www.sars.gov.bg/.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДА БДП.

 

НАЧАЛНА ДАТА: 30.08.2019 г.
КРАЙНА ДАТА: 09.09.2019 г.