1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;
– професионален опит: най-малко 3 години опит, съгласно КДА и/или придобит IV младши ранг.

2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:

– Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“
– Компютърни умения: много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel, Power point, Internet и електронна поща/;
– познания в областта на обществените поръчки – Закон за обществени поръчки, подзаконовата нормативна уреда, правилата и регламентите свързани с обществените поръчки.
– познания в областта на човешките ресурси- ЗДСЛ,КТ, Закона за администрацията и др.
– Познаване на разпоредбите GDPR „Общ регламент относно защита на данните“ – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и Закон за защита на личните данни.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Минималният размер на основната месечна заплата, определена за длъжността e от 620 лв. (основният размер на заплатата за длъжността се определя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат).

3. Кратко описание на длъжността:

– участва в дейностите по управление на човешките ресурси, свързани със служебните и трудовите правоотношения, с оценяване изпълнението на длъжностите, с повишаването на професионалната квалификация на служителите, със заплащането и стимулирането на труда, с провеждането на конкурсите по Закона за държавния служител и Кодекса на труда, със служебните и трудовите досиета на служителите;
– организира обучението за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в Агенцията;
– участва в разработване на стратегия за развитие и управление на човешките ресурси в ДА ДБП;
– изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на ДА БДП;
– изготвя заповеди за възникване, изменение и прекратяване на служебни правоотношения по ЗДСл, трудови договори по Кодекса на труда.
– изготвя и изпраща в НАП уведомления по чл.62,ал.5 от КТ, съгласно Наредба5/2002 на МТСП;
– създава организация и участва в провеждането на конкурсите по Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и процедури по мобилност по чл.81 а и чл.81 б от ЗДСл;
– участва в прилагането на Наредбата за условията и реда на оценяване на служителите в държавната администрация;
– отговаря за съхранение и поддържане на картотека от служебни/трудови досиета на служителите в ДА „БДП“ ;
– Изготвя служебни бележки и други документи, необходими на служителите на ДА БДП;
– извършва вписвания в Регистъра на административните структури;
– отговаря за приемането и регистрирането на декларациите по ЗПКОНПИ;
– участва в дейностите по подготовка на документация за участие в процедурите по обществени поръчки;
– планира, организира и координира провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на Агенцията;
– изпълнява ролята на упълномощено лице в електронните системи за общ.поръчки;
– участва в комисии за разглеждане, оценяване и класиране на офертите;
– отговаря за съдържанието на досиетата на обществените поръчки в ДА БДП.

4. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест;
– Интервю.

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
– заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
– Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
– копия от други документи по преценка на кандидата.

6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДА БДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на входа на ДАБДП на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, както и на интернет страницата на ДА БДП: https://www.sars.gov.bg/.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДА ДБП.

НАЧАЛНА ДАТА: 30.08.2019 г.
КРАЙНА ДАТА: 09.09.2019 г.