Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
За назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт” – 1 щатна бройка в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“;
– професионален опит: не се изисква, съгласно КДА;
–  минимален ранг за заемане на длъжността: V-ти младши ранг.
      2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
– Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“ (право);
– Компютърни умения (Microsoft Office –Word, Excel, Power point, електронна поща и Internet ). Умения за работа със специализиран софтуер, приложим за работата на дирекцията, правно-информационни системи;
– Ползване/Владеене на чужд език – английски или немски език е предимство.
– Придобита юридическа правоспособност.
     Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
     Минималният размер на основната месечна заплата, определена за длъжността e от 590 лв. (основният размер на заплатата за длъжността се определя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат).

3. Кратко описание на длъжността:
– Участва в разработването и актуализирането на нормативни актове, дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с безопасността на движение по пътищата, организация на движението, развитие на транспортната инфраструктура, намаляване на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и подготовката на водачите;
– Дава становища по областни и общински програми за безопасност на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;
– Осъществява преглед за съответствието на нормативни актове, стратегии, политики, програми и проекти с утвърдената политика, критерии, стандарти и методически указания и предлага на председателя мерки за привеждането им съответствие при установени разминавания;
– Подпомага дейността на директора на дирекция ПТМК по извършване на преглед на проектни предложения и планирани дейности за съответствие с актуалните стратегически документи, критерии, стандарти и методически указания и подпомага изготвянето на препоръки за оптимизиране на обхвата на дейностите;
– Изготвя писма, справки, становища и други документи, свързани с осъществяваните функционални задължения, в рамките на компетенциите за длъжността.
– Изпълнява и други задачи, възложени му от директора на дирекцията, съобразно притежаваната квалификация.

Длъжността изисква да се познава, спазва и прилага:
– Закона за държавния служител,
– Закона за администрацията,
– Закона за здравословни и безопасни условия на труд,
–  Устройствени правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“,
– Закона за пътищата и подзаконовата нормативна уредба към него;
– Закон за движение по пътищата и подзаконовата нормативна уредба към него;
– европейското законодателство в областта на пътната безопасност и други нормативни актове, свързани с дейността на дирекцията.

4. Начин на провеждане на конкурса:
–    Тест;
–    Интервю.
5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
– заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
– Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (при наличие на такива): копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
– копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност, при наличие на такова;
– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
– копие на документ, доказващ владеене на английски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв;
– копия от други документи по преценка на кандидата.
6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДА БДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:30 часа.
     Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
      До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на входа на ДАБДП на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, както и на интернет страницата на ДА БДП: https://www.sars.gov.bg/.
    Образци на заявление за участие в конкурс, декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДА БДП.
 
 
Начална дата 08-07-2019 г.,
Крайна дата 18-07-2019 г.
 
 

Необходими документи: