Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
За назначаване на държавен служител на длъжността „Държавен експерт” в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” – 1 щ. бр.
         1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“;
– професионален опит: най-малко 4 години опит, съгласно КДА и/или придобит IІІ младши ранг.
      2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
– Професионална област: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“;
– Компютърни умения: много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel,  Internet/, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в дирекцията;
– Ползване/Владеене на чужд език;
– Умения за работа с електронен подпис.
– Специализирани познания и опит в областта на подготовката на стратегии и анализи в областта на изпълнение на публични политики.

     Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в границите от 660 лв. до 2650 лв., съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат.

     3. Кратко описание на длъжността:
– Участва в изграждането, развитието и координация по внедряването на информационни системи за събиране на данни за безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм;
– Извършва дейности по изследване и анализиране безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм в Република България на национално, областно и общинско ниво;
–  Участва в разработването, изпълнението и координацията на проекти, свързани с повишаването на безопасността на движението по пътищата;
– Участва в подготовката на становища, позиции, анализи, предложения и информации във връзка с участието на Република България в работата на институциите на Европейския съюз по въпроси на безопасността на движението;
– Изпълнява и други специфични задачи, свързани с функционалната характеристика на дирекцията, възложени от директора на дирекция.
Длъжността изисква да се познава и прилага законовата и подзаконова нормативна уредба в приложното поле на безопасността на движението по пътищата.
3. Начин на провеждане на конкурса:
–    Тест;
–    Интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
– заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
– Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
– копие на документ, доказващ владеене на английски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв.
5. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДА БДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 часа.
     Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационни табла във фоайето на входа на ДАБДП на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, както и на интернет страницата на ДА БДП: https://www.sars.gov.bg/.
Образци на заявление за участие в конкурс, декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДА ДБП.
 
Начална дата 04-07-2019 г.,
Крайна дата 15-07-2019 г.
 
 

Необходими документи: