Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Министерството на вътрешните работи инициират промени, с които да се въведе едноетапност на административнонаказателната процедура за нарушения по Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Тези мерки целят превенция и въвеждане нa неизбежност на наказанията. Конкретните текстове са публикувани за обществено обсъждане, което ще продължи един месец и всички заинтересовани страни ще могат да дадат своите коментари по тях.

Предлага се промяна на реда за установяването на нарушения на ЗДвП, като се съкращава процедурата по налагане на административната санкция. По сега действащото законодателство голяма част от констатираните нарушения се установяват с акт за установяване на административни нарушения (АУАН). След това налагането на глобата се извършва с наказателно постановление (НП). Това затруднява цялостния процес, тъй като наказанието влиза в сила едва след неговото връчване и изтичане на срока за обжалване (или след потвърждаване от съда при обжалване). Използва се и допълнителен административен ресурс от контролните органи за връчване на наказателните постановления на нарушителите.

С предложените изменения установяването на нарушението и налагането на наказанието ще се осъществява в една административна процедура, с издаването на един документ – фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, което ще може да става непосредствено при констатиране на нарушението. С него ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения.

Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок. Ще се въведе система за насърчаване на добросъвестните платци с регистрирани нарушения по ЗДвП. Ще се даде възможност на нарушителя в 14-дневен срок от връчването на фиша да заплати наложената глоба/имуществена санкция с намаление: в размер 70 на сто от предвидената стойност. След изтичане на този срок се предвижда 1 месец, в който санкцията трябва да се заплати в пълен размер. Ако в този период не се събере наложената глоба, то тя ще бъде изпращана в НАП за принудително събиране.

Улесняват се и процедурите по съобщаване и връчване на документите, с които са наложени санкциите (в това число и за установените с технически средства). Това ще става присъствено – при съставянето им или с препоръчано писмо с обратна разписка, или с две посещения на адреса на нарушителя през седем дни, при които се поставя писмено уведомление на пощенската кутия или вратата му. Предвижда се и връчване на издадените административни санкции да може да става при осъществяване на административно обслужване от МВР – например при изваждане или подновяване на лични документи, регистрация на МПС и др. На интернет портала на МВР ще се създаде и възможност всеки гражданин доброволно да регистрира свой електронен адрес, на който издадените административни санкции да бъдат изпращани. В случай, че нарушителят не може да бъде открит по никой от гореописаните начини, съобщаването може да стане чрез поставяне на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната териториална структура, на която е установено нарушението, за срок от минимум 7 дни. След изтичането на този срок фишът се смята за връчен. До този момент подобна хипотеза не съществува, което създава трудности за връчване.

Предвидени са административни облекчения за гражданите и юридическите лица при заплащането на наложените глоби. Това ще става както на гише, така и чрез банкова карта, по банков път или по интернет или с друг електронен платежен инструмент. На портала на МВР за електронни услуги ще се създаде възможност за заплащане на наложени санкции чрез интернет банкиране или с кредитна/дебитна карта.

С направените изменения ще отпадне и хартиеният контролен талон към свидетелството за управление на МПС. Това не означава отпадане на системата с контролни точки – тя ще продължи да действа, но само електронно. Отпада задължението за водачите винаги да носят талона в себе си, а само свидетелството си за управление.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата вече е публикуван на интернет страниците на МВР и ДАБДП, като от днес започва общественото му обсъждане. Всички заинтересовани страни могат да изпратят коментари по електрнонен път на Портала за обществени консултации: www.strategy.bg; или на ел. поща: LTMC@sars.gov.bg. Също така и писмено до адрес гр. София, п. к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 16, ет. 5.