Повече от 300 експерти от цялата страна преминаха онлайн обучение за подобряване ефективността на политиката по безопасност на движението на регионално ниво. Обхванати бяха всички 28 Областни комисии по безопасност на движението по пътищата. Обученията бяха проведени от екип на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата“, включващ експерти с опит в контрол на пътя, спасителната верига, преоктирането и обезопасяването на пътнатата инфтаструктура и др.

През обученията преминаха представители на областни администрации, общини, регионални подразделения на отговорните институции и неправителствени организации, включени в състава на комисиите по места. Темите бяха групирани в четири основни модула – 1. Общи понятия и мащаб на проблема; 2. Стратегията за безопасност на движението по пътищата в периода 2021 – 2030 г. и плановете за действие към нея; 3. Елементи на подготовката на областните план-програми и доклади за безопасност на движението по пътищата; 4. Роля и значение на комисиите като координационни структури. След представянето на теоретичните аспекти и практически казуси във всеки модул, бяха провеждани дискусии, като участниците отправяха и предложения за оптимизиране на работата.

Подобни обучения ще се провеждат регулярно и ще обхващат различни аспекти от безопасността на движението по пътищата (БДП). На база опита от изминалата година ДАБДП разработи и методически указания, с които се уеднаквяват изискванията към работата на областните комисии. С тях се регулира и нивото на представителност на всяка участваща институция, за да бъдат ангажирани експерти на средно и високо управленско ниво, които могат да приведат в изпълнение взетите решения на областно ниво.

Експерти от централно ниво вече ще могат да участват онлайн в заседанията на областните комисии. На база методическите указания такава възможност вече е създадена. Представители на държавната агенция участват във всяка среща, а ръководствата на другите компетентни органи (напр. Пътна полиция, Агенция “Пътна инфраструктура”, Спешна помощ и др.) ще могат във всеки момент да се включат онлайн и да упражнят последващ контрол за изпълнение на взетите решения. С тези мерки се подобрява връзката между политиките по БДП на централно и областно ниво.

Чуждестранният и националният опит еднозначно показват, че ефективността на политиките по безопасност на движението по пътищата е пряко свързана с активността и действията на местно и регионално ниво. Същевременно редица областни комисии в страната не бяха провеждали заседания с години. По тази причина от 2019 г. ДАБДП полага последователни усилия за активизиране на тяхната работа, като с обученията и методическите указания се цели поставянето на нова основа за разгръщане на политиките по БДП през следващото десетилетие.