ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността „Главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС

Коефициент

Резултат от оценяване –   интервю

Коефициент

окончателен резултат

1

Вх. № 01-441/ 23.06.2023г.

4

3

3,43

4

25,72

2

Вх. № 01-446/ 23.06.2023г.

4

3

4,86

4

31,44

 

Съгласно чл. 42, ал. 1, изр. второ от НПКПМДСл, комисията определи минимален резултат, при получаването на който кандидатът, ще се счита за успешно издържал интервюто, а именно оценка 4.

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДСл и въз основа на постигнати резултати, конкурсната комисия класира на първо място кандидата представил се успешно на теста и интервюто.

 

Име, презиме и фамилия

Окончателен резултат

1

Вх. № 01-446/23.06.2023г.

31,44

 

 

  Комисия в състав: /п/

 

       18.07.2023г.