ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС

Коефициент

Резултат от оценяване –   интервю

Коефициент

Окончателен резултат

1.

Р. Бечева

5

3

4,57

5

37,85

 

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната комисия класира на първо място следния кандидат:

 

Име, презиме и фамилия

Окончателен резултат

1

Р.Бечева

37,85

 

 

Комисия в състав: /п/

10.12.2021г.