Над 40 учители от Област Благоевград преминаха обучение за преподаване в час на предмет „Безопасност на движението по пътищата“. Инициативата е на Института за следдипломна квалификация към УНСС и се реализира съвместно с експерти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП).

В хода на обучението, преподавателите, които водят часове на ученици между 1-ви и 12-и клас, бяха запознати с методиката на обучение не само на МОН, но и на Световната здравна организация. Представени бяха различни възможности на интерактивни форми за представяне на информацията. Акцентирано бе и на добрите примери за включване в обучителния процес на представители на компетентни институции. Експертите от ДАБДП подчертаха, че най-добри резултати при обучението по безопасност на движението по пътищата е когато с учениците и децата разговарят професионалисти като например служители на Пътна полиция, Пожарна безопасност и защита на населението, Спешна помощ, БЧК и др. Тогава се привлича много по-голямо внимание, а примерите остават за дълго в съзнанието им. Има и редица добри примери на неправителствени организации, които също участват в обучителния процес по покана на учителските ръководства. От тази година експерти на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ също ще посещават на място учебни заведения, за да засилват вниманието на най-малките към пътната безопасност.

Друг акцент на обучението бе важността от ефективното функциониране на училищни комисии по безопасност на движението по пътищата. Те включват преподаватели и представители на учебните заведения и следва да подават своевременни сигнали до институциите в случай, че има проблеми или потенциални опасности свързани с организацията на движението около училища и детски градини. Като примери бяха дадени лоша или недостатъчна маркировка, липсващи пътни знаци и други. Тези комисии следва да функционират във всяко училище, съгласно наредбите на МОН, но за съжаление не винаги са достатъчно активни, а това е важен механизъм за превенция на детски травматизъм.

Обучението на учители по безопасност на движението по пътищата от експерти на ДАБДП е инициатива, която в партньорство с други учебни заведения и самостоятелно ще продължи да се развива като целта е да се обхване максимално широк кръг от училища на национално ниво. По този начин се цели засилване на вниманието на преподавателите към тази толкова важна обществена сфера и много по-активното му застъпване в класната стая. Същевременно държавната агенция съвместно с Министерството на образованието и науката работят по работят за осъвременяване и подобряване на методиката на обучение в детските градини и училища.