Разширяване на обхвата на процедурите по пътна безопасност, въвеждане на регистър на одиторите, сертифицирани да ги извършват и създаване на електронна система за подаване на сигнали при нередности на пътната инфраструктура. Това са част от инициираните промени в Закона за пътищата, които от днес са публикувани за обществено обсъждане. Проектът е подготвен съвместно между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ като с него се транспонират изискванията на европейска Директива (ЕС) 2019/1936.

С предложените промени процедурите по пътна безопасност ще станат задължителни както за пътищата част от Трансевропейската мрежа, така и за всички изградени с европейско финансиране. Предвижда се това да се прилага и за автомагистрали и първокласните пътища. Включването им в приложното поле на процедурите, по предварителна оценка, засяга относително малък дял (15 %) от пътната мрежа на Европа, но следва да се има предвид, че именно там са настъпили 39 % от смъртните случаи по пътищата на Европейския съюз. Същевременно се въвежда възможността такива процедури да се извършват и на второкласни и третокласни пътища, както и на общинската пътна мрежа.

Със законопроекта се въвеждат нови и детайлизират съществуващите процедури по пътна безопасност, като те ще бъдат пет вида: оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, целенасочени и периодични инспекции за безопасност. На база на тези промени се определя и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ като отговорна институция да извърши първата цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа на Република България, включена в обхвата на Директива (ЕС) 2019/1936.

Действащият закон урежда изискванията за извършване на дейностите от одиторите по пътна безопасност, като с предложените промени се предвижда създаването на единен регистър на лицата, сертифицирани да извършват тази дейност. По този начин всяка от институциите стопанисваща пътища ще може да възлага описаните процедури на квалифицирани да я извършват лица.

Предвижда се да бъде създадена и единна електронна платформа, в която всички ползватели на пътната инфраструктура (в това число граждани и юридически лица) да подават сигнали, които директно ще постъпват към институцията стопанисваща пътя. По този начин се цели да се подобри оперативността и набирането на информация за проблеми на инфраструктурата, които могат да повлияят на безопасността на движението. Администрациите, управляващи пътя, ще бъдат длъжни да публикуват в платформата информация за предприетите от тях мерки, във връзка с получените сигнали.