ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

 

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. С. Стоименов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 28.10.2021 г. от 10.00 часа, в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр.София, пл.“Света Неделя“ №16, ет.5.

Преди провеждане на теста, кандидата следва да представи документ за самоличност.

 

б) Недопуснати кандидати:
Няма

II. Система за оценка на кандидатите.
Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа:
– решаване на тест;
– интервю.

1.Тест
Конкурсната комисия използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 30 (тридесет) затворени въпроса с един възможен верен отговор. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно минимум на 19 от зададените въпроси, като тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до интервю. Крайната максимална оценка за 30 верни отговора ще съответства на оценка 5. Решаването на теста продължава 60 минути от момента на получаването му. Верните отговори на теста се маркират чрез ограждане или задраскване на буквата, която го обозначава. На всеки въпрос съответства само един верен отговор, който носи една точка.
Оценка 5 се поставя, при получени верни отговора от 25 до 30 точки;
Оценка 4 се поставя, при получени верни отговора от 19 до 24 точки;
Оценка 3 се поставя, при получени верни отговора от 13 до 18 точки;
Оценка 2 се поставя, при получени верни отговора от 7 до 12 точки;
Оценка 1 се поставя, при получени верни отговора от 1 до 6 точки;

2. Интервю
Комисията формулира въпроси, които ще се задават на интервюто, които са едни и същи за всеки и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността.
Определените компетентности, по които ще се задават въпросите, са:
– Аналитична компетентност
– Ориентация към резултати
– Работа в екип
– Комуникативна компетентност
– Фокус към клиента (вътрешен/външен)
– Професионална компетентност
– Дигитална компетентност.

Комисията е определила минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, а именно: оценка „ 4” (максимална оценка „5“ по петобалната система).

С кандидатите издържали успешно теста, ще се проведе интервю на същата дата в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

3. Крайно класиране
Коефициентите, с който ще се умножат резултатите на кандидатите от теста и интервюто, предвид относителната им тежест при преценка на качествата на всеки кандидат за заемане на конкурсната длъжност, са:
– резултата от теста се умножава по коефициент – 3.
– резултата от интервюто се умножава по коефициент – 4.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите получени при теста и интервюто, умножени с определените коефициенти. Комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок сбор точки като окончателен резултат.

Конкурсна комисия:/п/

 

Дата:18.10.2021 г.