ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Държавен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

 

I. Въз основа на преценката, конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. С. Васев
 2. В. Игнатова
 3. Р. Бечева
 4. Хр. Христов
 5. И. Бояджиев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 08.12.2021 г. от 10.00 часа, в  сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), гр.София, пл.“Света Неделя“  №16, ет.5.

Преди провеждане на теста кандидатите следва да представят документ за самоличност.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

1.

Е. Чолаков

представените документи за опит не отговарят на минималното изискване за 4 години професионален опит съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

II. Система за оценка на кандидатите.

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа:

 • решаване на тест за установяване на познания от професионалната област за длъжността и администрацията;
 • интервю.

1.Тест

Конкурсната комисия използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 30 (тридесет) затворени въпроса с един възможен верен отговор. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно минимум на 19 от зададените въпроси, като тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до интервю. Крайната максимална оценка за 30 верни отговора ще съответства на оценка 5. Решаването на теста продължава 60 минути от момента на получаването му. Верните отговори на теста се маркират чрез ограждане или задраскване на буквата, която го обозначава. На всеки въпрос съответства само един верен отговор, който носи една точка.

       Оценка 5 се поставя при получени от 25 до 30 точки, които съответстват на 25 до 30 верни отговора;

       Оценка 4 се поставя при получени от 19 до 24 точки, които съответстват на 19 до 24 верни отговора;

       Оценка 3 се поставя при получени от 13 до 18 точки, които съответстват на 13 до 18 верни отговора;

       Оценка  2 се поставя при получени от 7 до 12 точки, които съответстват на 7 до 12 верни отговора;

       Оценка 1 се поставя при получени от  1 до 6 точки, които съответстват на 1 до 6 верни отговора;

2. Интервю

Комисията формулира въпроси, които ще се задават на интервюто и са едни и същи за всеки, и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

  Определените компетентности, по които ще се задават въпросите, са:

– Аналитична компетентност

– Ориентация към резултати

– Работа в екип

– Комуникативна компетентност

– Фокус към клиента (вътрешен/външен)

– Професионална компетентност

– Дигитална компетентност.

 

Комисията е определила минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, а именно: оценка 4” (максимална оценка „5“ по петобалната система).

С кандидатите, издържали успешно теста, ще се проведе интервю на същата дата от 14.00 часа в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

 

Препоръчителна литература, която кандидатите могат да използват при подготовката за конкурса:

1.Закон за администрацията;

2.Закон за държавния служител;

3.Устройствен правилник на ДАБДП;

4.Закон за движението по пътищата;

5.Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030;

6.Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

3. Крайно класиране

Коефициентите, с които ще се умножат резултатите на кандидатите от теста и интервюто, предвид относителната им тежест при преценка на качествата на всеки кандидат за заемане на конкурсната длъжност, са:

 • резултатът от теста се умножава по коефициент 3.
 • резултатът от интервюто се умножава по коефициент 5.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при теста и интервюто, умножени с определените коефициенти. Комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок сбор точки като окончателен резултат.

 

III. Информация за провеждане на конкурса

На основание  заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

С настоящото Ви уведомяваме, че до участие в конкурса ще бъдат допускани само кандидатите, които:

 • са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или преболедуване, или
 • представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на ДАБДП изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в ДАБДП), удостоверен чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Горепосочените изисквания важат и за членовете на конкурсната комисия.

 

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят валидни документи,   удостоверяващи горепосочените обстоятелства.

 

        

Конкурсна комисия /п/

Дата: 29.11.2021. г