ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши юрисконсулт” 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

 

 

 1. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Вх.№ 01-277/18.04.2022г.

2.Вх.№ 01-285/21.04.2022г.

3.Вх.№ 01-295/26.04.2022г.

4.Вх.№ 01-292 /26.04.2022г.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 11.05.2022 г. от 10.00 часа, в  сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП),  гр. София,  пл. “Света Неделя“  № 16, ет. 5.

Преди провеждане на теста, кандидатите следва да представат документ за самоличност.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

         Няма

 

 1. Система за оценка на кандидатите:

     Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа:

 • решаване на тест за установяване на познания от професионалната област за длъжността и администрацията;
 • интервю.

 

1.Тест

Конкурсната комисия използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 30 (тридесет) затворени въпроса с един възможен верен отговор. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно минимум на 19 от зададените въпроси, като тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до интервю. Крайната максимална оценка за 30 верни отговора ще съответства на оценка 5. Решаването на теста продължава 60 минути от момента на получаването му. Верните отговори на теста се маркират чрез ограждане или задраскване на буквата, която го обозначава. На всеки въпрос съответства само един верен отговор, който носи една точка.

       Оценка 5 се поставя при получени от 25 до 30 верни отговора;

       Оценка 4 се поставя при получени от 19 до 24 верни отговора;         

       Оценка 3 се поставя при получени от 13 до 18 верни отговора;

       Оценка 2 се поставя при получени от  7 до 12 верни отговора;

       Оценка 1  се поставя при получени от 1 до 6 верни отговора;

 

 1. Интервю

Комисията формулира въпроси, които ще се задават на интервюто, които са едни и същи за всеки и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността.

  Определените компетентности, по които ще се задават въпросите, са:

– Аналитична компетентност

– Ориентация към резултати

– Работа в екип

– Комуникативна компетентност

– Фокус към клиента (вътрешен/външен)

– Професионална компетентност

– Дигитална компетентност.

 

Комисията е определила минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, а именно: оценка 4” (максимална оценка „5“ по петобалната система).

 

С кандидатите издържали успешно теста, ще се проведе интервю на същата дата от 14.00 часа в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Кандидатите ще бъдат запознати с получените резултати от решаването на теста чрез поставяне на писменото съобщение за това в сградата на ДАБДП на 11.05.2022 г. в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

 

Препоръчителна литература, която кандидатите могат да използват при подготовката за конкурса:

 • Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“;
 • Закон за държавния служител;
 • Кодекс на труда;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Правилника за прилагане на ЗОП;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • ЗУСЕСИФ.

 

 

 1. Крайно класиране

Коефициентите, с който ще се умножат резултатите на кандидатите от теста и интервюто, предвид относителната им тежест при преценка на качествата на всеки кандидат за заемане на конкурсната длъжност, са:

 • резултата от теста се умножава по коефициент – 3.
 • резултата от интервюто се умножава по коефициент – 4.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите получени при теста и интервюто, умножени с определените коефициенти. Комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок сбор точки като окончателен резултат.

 

 

 

        Подписи на членовете на конкурсната комисия: /п/