С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-113/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Димитър Йорданов Димитров
2.Росен Иванов Рапчев
3.Евгений Трифонов Трифонов
4.Пламен Великов Петров
5.Биляна Николова Анкова
6.Цветелина Петрова Иванова
7. Асен Власаков Дерменджиев

б) Недопуснати кандидати:
Няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 25.09.2019 г.
от 09.00 часа в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр.София, пл.“Света Неделя“ №16, ет.5, като следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

С кандидатите издържали теста, ще се проведе интервю на същата дата в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Дата: 16.09.2019г.