С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-114/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1.Георги Цолов Цолов
2.Цветелина Петрова Иванова

б) Недопуснати кандидати:

1. Пламен Людмилов Ерменков -Професионалният опит не отговаря на изискванията за длъжността;
2. Станислава Цонкова Цонкова- Не са представени документи за професионален опит, които се изискват за длъжността;

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 25.09.2019 г.
от 10.00 часа в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр.София, пл.“Света Неделя“ №16, ет.5, като следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

С кандидатите издържали теста, ще се проведе интервю на същата дата в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Дата: 16.09.2019г.