Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед З-51/29.09.2021г. и чл. 2, ал.4 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

За заемане на длъжността „главен експерт” – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” (САО) при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП)

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;
– професионален опит: 3 (три) години , съгласно КДА;
– и/или минимален ранг за заемане на длъжността: IV-ти младши ранг.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:
– Област на придобито висше образование: Технически науки;
– Компютърна грамотност (Microsoft Office –Word, Excel, Power point, електронна поща и Internet);
– Владеене на чужд език е предимство;
– Специализирани познания и опит в областта на безопасността на движението по пътищата.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: няма;

4. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест за установяване на познания от професионалната област за длъжността и администрацията;
– Интервю.

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
– заявление по образец за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от НПКПМДС;
– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно , не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (ако дипломата на кандидата за придобито в РБ образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване);
– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
– копие на документ, доказващ владеене на чужд език, при наличие на такъв;
– копия от други документи по преценка на кандидата.

6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДАБДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5 всеки работен ден от 9:00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17:00 часа.
Документите може, да се подават по електронен път на e-mail: mmuftieva@sars.gov.bg, като в този случай заявлението и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Лице за контакт: Мария Муфтиева, тел: 024048692

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ДАБДП: https://www.sars.gov.bg/ в секция Конкурси и обяви.

8.Описание на длъжността:
– Участва в дейности по изграждането, развитието и координацията на внедряването на информационни системи за събирането на данни за безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм;
– Подпомага дейностите по разработване и предлага за утвърждаване методически указания, като подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни, необходими за системен анализ на безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм;
– Извършва дейности по изследване и анализиране безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм в Република България на национално, областно и общинско ниво;
– Изготвя доклади за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата, както и за изпълнението на Националната стратегия по БДП;
– Извършва оценка на риска от пътнотранспортни произшествия и пътнотранспортен травматизъм и предлага план с мерки за намаляването им;
– Осъществява наблюдение и оценка на напредъка по отношение на целите на агенцията, както и ефективността на конкретни програми за повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;
– Участва в дейността по разработването на Национална стратегия за безопасно движение по пътищата в Република България и план за действие към нея, следи за изпълнението им и извършва оценка на ефекта от прилагането им;
– Участва в дейностите по ежегодно актуализиране на плана за действие за повишаване на безопасността на движението по пътищата като рамка за действия през следващите години;
– Участва в координацията, наблюдението, анализа и оценката на изпълнението на политиката по БДП на областно и общинско ниво;
– Участва в дейностите по разработване, изпълнение и координация на проекти, свързани с повишаването на безопасността на движението по пътищата;
-Обобщава информация за проекти, изпълнявани от държавни администрации и от бюджетни организации, свързани с повишаването на безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм, и извършва периодично оценка на постигнатите резултати, ефективността и ефикасността на вложените ресурси и др.

9. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 740 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили в Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл.14, ал.4 от НПКПМДС).

 

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от интернет страницата на ДАДБП.