Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Ви информира, че в „Държавен вестник“ бр. 46 от 21.06.2022 г. е обнародвано Постановление № 125 от 16.06.2022 год. на Министерския съвет за приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура. С влизането в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“ е завършено пълното транспониране в националното ни законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.