Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ организират обществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов Закон за движението по пътищата (ЗДвП), като на основание чл. 26 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието е изготвен консултационен документ.
Основните цели на приемането на нов Закон за движението по пътищата са подобряване на дейността по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата, улесняване на придвижването и опазване на имуществото, като се усъвършенства нормативната уредба, регламентираща правилата за движението по пътищата, отговорността на водачите на превозни средства и на компетентността на контролните органи, отговарящи за осигуряване на безопасността на движението по пътищата.
Цели на консултацията:
Да се запознаят заинтересованите страни с предложението за изготвяне на проект на нов Закон за движението по пътищата, като им бъде предоставена възможност да изразят становищата си.
Консултационен процес:
Срокът на консултацията е 14 (четиринадесет) дни. Консултационният документ е публикуван на Портала за обществени консултации и интернет страниците на МВР, МТИТС, МРРБ и ДАБДП. В рамките на консултацията заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения в контекста на целите на правителствената политика в тази област в срок до 06.03.2020 г.
Всички заинтересовани страни могат да направят коментари и предложения по следните начини:
Портала за обществени консултации: www.strategy.bg
Ел. поща: LTMC@sars.gov.bg.
На адрес: гр. София, п. к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 16, ет. 5.
 
Общественото обсъждане е приключило. За повече информация посетете www.strategy.bg.