Всички получени въпроси по Процедурата за предоставяне на финансова подкрепа на общини за провеждане на одити по пътна безопасност, заедно с дадените разяснения от ДАБДП ще бъдат публикувани тук. 

 

 

Във връзка с Предоставяне на финансова подкрепа на общините от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за одит за пътна безопасност на зададените от Община Долни Дъбник въпроси сме отговорили както следва:

Въпрос 1: Какъв е обхватът на 1 (един) обект, за който се отпуска финансова помощ 7 000 лева: едно или няколко кръстовища; определена площ – например 1 или 10 хектара: една или 10 (десет) определени улици или едно населено място.

Отговор на въпрос 1:
Обхватът на един обект се определя в зависимост от проектната документация за същия. Проектната документация, може да включва един/една или няколко пътища/улици, заедно с прилежащите им кръстовища или едно или повече кръстовища или други комбинации от елементи на пътната инфраструктура и не зависи от площта на същите.

В Допълнение, в зависимост от етапа (етапите са опредени в чл. 36г от Закона за пътищата), на който се изпълнява одита за пътна безопасност, проектна документация, може да бъде:

 • идеен проект – при етап преди съгласуване и одобряване на идейния проект;
 • технически/работен проект – при етап преди съгласуване и одобряване на техническия/работния проект;
 • одобрен идеен/технически проект с издадено разрешени за стоеж, по който е извършено строителството – при етап непосредствено след подписване на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
 • екзекутивна документация – на етап при началната експлоатация на пътя.

 

Въпрос 2: Какви са отговорностите на общините за реализиране на препоръките и изводите на изпълнения одит.

Отговор на въпрос 2:
Съгласно разпоредбите на чл. 36е от Закона за пътищата при извършването на процедурата одит за пътна безопасност одиторът проверява съответствието на проектните характеристики на инфраструктурния проект с изискванията за пътна безопасност.

Когато при проверката се установи, че проектните характеристики на инфраструктурния проект отговарят на изискванията за пътна безопасност, одиторът изготвя доклад и заверява с подписа си проектната и/или екзекутивната документация. Това е основание за одобряване на проектите и за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Когато при проверката се установи, че проектните характеристики на инфраструктурния проект не отговарят на изискванията за пътна безопасност, одиторът изготвя доклад, в който посочва опасните и/или критични характеристики на проекта.

Възложителят, в случая общината, отговаря за отстраняване на опасните и/или критични характеристики на проекта преди края на съответния етап.

 

Във връзка с Предоставяне на финансова подкрепа на общините от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за одит за пътна безопасност на зададеният от Община Копривщица въпрос сме отговорили както следва:

Въпрос: Община Копривщица разбира процедурата така:

 • Пуска Заявление за финансова подкрепа отговарящо на изискванията;
 • ДАБДП го одобрява и се подписва съответното споразумение за финансиране;
 • Общината избира изпълнител (Одитор), според ЗОП и подписва договор за изпълнение;
 • Одиторът предава на общината одитът по договор;

Въпросът е :

Какво следва, след като направим всичко това, какви са задълженията на общината по одита?

Отговор на въпроса:

Съгласно разпоредбите на чл. 36е от Закона за пътищата при извършването на процедурата одит за пътна безопасност одиторът проверява съответствието на проектните характеристики на инфраструктурния проект с изискванията за пътна безопасност.

Когато при проверката се установи, че проектните характеристики на инфраструктурния проект отговарят на изискванията за пътна безопасност, одиторът изготвя доклад и заверява с подписа си проектната и/или екзекутивната документация. Това е основание за одобряване на проектите и за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

 

Във връзка с Предоставяне на финансова подкрепа на общините от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за одит за пътна безопасност на зададеният от Община Невестино въпрос сме отговорили както следва:

 

Въпрос: Моля да ни бъде разяснено, конкретно, за какво можем да кандидатстваме?

Отговор на въпроса:

В „Държавен вестник“ бр. 23 от 19.03.2021 год. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ЗИД на ЗП), с който в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управление на безопасността на пътната инфраструктура (Директива (ЕС) 2019/1936).

Съгласно приетите промени, произтичащи от Директива (ЕС) 2019/1936 се разширява обхватът на пътищата, за които се прилагат процедурите за пътната безопасност,  като се включват освен републикански и общински пътища.

За общините възниква задължението да прилагат процедурата одит за пътна безопасност, за общински пътища завършени с финансиране от Европейския съюз, разположени извън урбанизирани територии.

С финансовата подкрепа на общините за изпълнение на процедурата одит за пътна безопасност, ДАБДП дава възможност за прилагането й в по-широк обхват. Общините могат да кандидатстват за:

 • общински пътища, разположени извън урбанизирани територии и завършени с финансиране от ЕС – чл. 36б, ал. 3 от Закона за пътищата;
 • улици в населени места и селищни образувания – чл. 36б, ал. 11 от ЗП;
 • други общински пътища – чл. 36б, ал. 5 от Закона за пътищата.

Втората и третата възможност са за обекти финансирани със средства от националния бюджет.

За горепосочените пътища и улици, финансовата подкрепа е за извършване на процедурата: одит за пътна безопасност. Съгласно чл. 36г от Закона за пътищата процедурата „Одит за пътна безопасност“ се извършва задължително на следните етапи:

 • преди съгласуване и одобряване на идейния проект;
 • преди съгласуване и одобряване на техническия/работния проект;
 • непосредствено след подписване на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
 • при началната експлоатация на пътя.

В заключение, общините могат да кандидатстват за финансова подкрепа за всяка улица или общински път (обект) на територията на общината, за които е изпълнено едно от следните условия:

 • Наличен е идеен или технически работен проект, който не е одобрен от съответния компетентен орган. Или в момента се изработва идеен или технически работен проект, който ще бъде завършен в срока на изпълнение на финансовата подкрепа – 30.09.2022 г.
 • Обектът в момента е в строителство и предстои подписване на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията в периода до 30.09.2022 г.
 • Обектът е построен и въведен в експлоатация, като в момента се намира в етап при началната експлоатация на пътя. Съгласно §1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата „Начална експлоатация“ е необходимият технологичен срок до 6 месеца след въвеждането на пътя в експлоатация за оценка на проектните характеристики при експлоатационни условия. Или обектът е в процес на строителство и в срок до 30.09.2022 г. ще попадне в хипотезата в етап при началната експлоатация на пътя.

Обръщаме Ви внимание, че в периода до 30.09.2022 г. се включва и времето необходимо за извършване на одита за пътна безопасност, както и разплащането към одитора или юридическото лице, което го е извършило. Тази дата – 30.09.2022 г. е крайния срок за представяне в ДАБДП на всички отчетни документи, посочени в Раздел II „Разходи и начин на плащане“ от Споразумението (Приложение № 2 от документацията за финансова подкрепа).