Във връзка с постъпили запитвания от общини Ви уведомяваме, че за етап при началната експлоатация на пътя трябва да се разбира периода 6 месеца след въвеждането на обекта (пътя/улицата) в експлоатация. Съгласно § 1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата „Начална експлоатация“ е необходимият технологичен срок до 6 месеца след въвеждането на пътя в експлоатация за оценка на проектните характеристики при експлоатационни условия.