Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се включи в глобалната среща на мрежата от национални агенции за безопасност на движението по пътищата, която се състоя на 28-29 юни 2023 г. в гр. Стокхолм, Швеция. Участие взеха близо 100 държави, представени на ниво държавната администрация, гражданско общество, академични среди и други заинтересовани организации.

Срещата е проведена непосредствено след международната конференция „Визия Нула“, организирана от шведското правителство. Целта е да бъдат подпомогнати държавите при прилагането на стратегии за БДП в съответствие с Глобалния план за действие за Десетилетието на действие на ООН за пътна безопасност 2021-2030 г.

Постигането на амбициозната цел за намаляване наполовина към 2030 г. загиналите и тежко ранените вследствие на пътни инциденти изисква цялостни и дългосрочни усилия от всички правителства. Акцент в рамките на форума беше поставен върху предизвикателствата и опита до момента на координиращите политиката по БДП агенции при идентифициране на приоритетните проблеми, определяне на дългосрочните цели, конкретизиране на задачите и взаимодействието с всички заинтересовани институции за развитие на безопасна система за пътен транспорт.

Една от основните задачи на мрежата на агенциите по БДП е да осигури сътрудничество на регионален и тематичен принцип. От особена важност за националната политика по БДП са въпросите, свързани с подобряване на данните за пътнотранспортни произшествия и състоянието на пътищата, интегрирането на подхода „безопасна система“ при управлението на пътната инфраструктура и не на последно място – подготовката на компетентните институции за ускоряване изпълнението на мерките, заложени в плановите документи.

В основата на бъдещото сътрудничество в рамките на мрежата се поставят обменът на знания и засилването на ролята както на националните агенции, така и на секторните ведомства.