Министерството на образованието и науката, съвместно с регионалните управления на образованието и в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ организира и проведе за първа година Национално състезание по безопасност на движението по пътищата за ученици.

Макар и проведено за първи път, със своя широк национален обхват, още през тази учебна година състезанието се превърна във важен повод за насърчаване на учащите се към безопасно, културно и толерантно поведение на пътя.

Състезанието се проведе по Регламент, съгласно който право на участие имат училищни отбори, сформирани от ученици в дневна форма на обучение, разпределени според степените и етапите на училищното образование в две състезателни групи:

• Първа състезателна група – ученици от V – VII клас;
• Втора състезателна група – ученици VIII – X клас.

Училищните отбори от I състезателна група са съставени от момичета и момчета, (3 състезатели + 1 резерва) – по един ученик от V, VI и VII клас. Резервният състезател е ученик от VII клас. Не се допуска за участие отбор съставен само от момчета или само от момичета.

Училищните отбори от II състезателна група са съставени от девойки и юноши, (3 състезатели + 1 резерва) – по един ученик от VIII, IX и X клас. Резервният състезател е ученик от X клас. Не се допуска за участие отбор съставен само от девойки или само от юноши.

Ръководителят на отбора е учител по БДП, притежаващ квалификация по методика на обучението по БДП. Ръководителят на отбора се определя със Заповед на директора на училището.

Състезанието се състоя в четири кръга: училищен, общински, областен и национален. Всеки кръг от състезанието се проведе в две части: писмен тест и практически тест. Отборите от първа състезателна група (V – VII клас), победили на областно ниво, се срещнаха в НУ „Васил Левски“ в гр. Габрово на 12 и 13 юни.

В резултат от двата състезателни дни на трето място се класира отборът от ОУ „Проф. Марин Дринов“ от гр. Панагюрище. На второ място без нито един грешен отговор на писмения тест се класира отборът от СУ „Христо Ботев“ от гр. Сунгурларе. На първо място с най-голям общ брой точки се класира отборът от СУ „Христо Ясенов“ от гр. Етрополе.

Националният кръг за втора състезателна група (VIII-X клас) се проведе в гр. Русе в периода 19 – 20 юни. Домакин на състезанието беше ОУ „Отец Паисий“. В състезанието взеха участие 12 отбора от цялата страна. Поради неблагоприятните климатични условия практическият тест по приложно колоездене се проведе във закрития физкултурен салон. С цел осигуряване на социална дистанция и спазване на противоепидемичните мерки беше направен анализ на капацитета на помещенията на училището и беше създадена специална организация за предотвратяване на струпвания на участниците в отборите и техните ръководители.

От членовете на националната комисия за организиране и провеждане на Националното състезание по БДП беше направен анализ на трасето за преминаване с велосипед и бяха въведени корекции с цел осигуряване преглед на всички видове уменията на участниците в рамките на по-ограниченото пространство на физкултурния салон. Оспорваното явяване на отборите на практическия тест беше записано в реално време и предавано на страницата на училището.

На трето място се класира отборът на СУ „Христо Ботев“ от гр. Сунгурларе. Второто място зае отборът на ПГСС „Никола Пушкаров“ от гр. Попово, а първенци са от СУ „Христо Ясенов“ гр. Етрополе.

Сериозният интерес към инициативата и успешното провеждане на състезанието дават основата за утвърждаването на състезанието като годишно, с което ще се привлече и още по-голямо внимание към безопасността на движението сред учениците.