О Б Я В Л Е Н И Е

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед З-20-14.04.2022г. и чл. 2, ал.4 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За заемане на длъжността „старши юрисконсулт” – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” (АПФСО) при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП)

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“;

–  професионален опит: 2 (две) години , съгласно КДА;

–  и/или минимален ранг за заемане на длъжността: IV-ти младши ранг.

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

      Област на придобито висше образование: „Социални, стопански и правни науки“- специалност „Право“;

–  Придобита юридическа правоспособност;

–  Компютърна грамотност (Microsoft Office –Word, Excel, Power point, електронна поща и Internet);

–   Познаване на следните нормативни актове: Закон за администрацията, Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за достъп до обществена информация, Закон за защита на личните данни, Закон за обществени поръчки, Правилник за прилагане на закона за обществени поръчки, Административнопроцесуален кодекс, ЗУСЕСИФ, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

– Работа с правно-информационни системи Apis/Ciela/Lakorda;

– Владеене на чужд език е предимство;

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса:

–  Тест за установяване на познания от професионалната област на длъжността и администрацията;

–  Интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
 • заявление по образец за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от НПКПМДС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС – от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (ако дипломата на кандидата за придобито в РБ образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване);
 • копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина), както и други допълващи документи, удостоверяващи област, в която е придобит.
 • копие на документи, доказващ придобит ранг, при наличие на такъв;
 • копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • копие на документ, доказващ владеене на чужд език, при наличие на такъв;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.
 1. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДАБДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5 всеки работен ден от 9:00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17:00 часа.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: mmuftieva@sars.gov.bg, като в този случай заявлението и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Лице за контакт: Мария Муфтиева, тел: 024048692

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ДАБДП: https://www.sars.gov.bg/.
 2. Описание на длъжността:
 • Участва в разработване на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на ДАБДП;
 • Дава правни становища и мнения за правилното протичане на съответната дейност в дирекцията, както и по законосъобразността на нормативните и други правни актове в Агенцията;
 • Участва в подготовката и провеждането на всички процедури по ЗОП;
 • Участва в изготвянето на проекти на договори и дава указания за правилното им изпълнение;
 • Участва в изготвянето на заповеди, актове и други документи, свързани с дейността на агенцията;
 • Изготвя проект на отговори и дава становища по законосъобразност на постъпили в ДАБДП предложения и сигнали на граждани и юридически лица;
 • При поискване дава консултации, относно прилагането на нормативните актове, касаещи дейността на другите дирекции в ДАБДП;
 • Изготвя проекти на решения, препращащи и/или уведомителни писма по повод постъпили в ДАБДП заявления за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ;
 • Подпомага разработването на вътрешни правила, инструкции и процедури от компетентността на дирекцията;
 • Участва в работни групи и комисии на други органи по проблеми, отнасящи се дейността на дирекцията;
 • Изготвя доклади, писма, справки, становища и други документи, свързани с осъществяваните функционални задължения, в рамките на компетенциите на длъжността и др.
 1. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 720 лв.

Oсновният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 1.   Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили в Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл.14, ал.4 от НПКПМДС).

 

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от интернет страницата на ДАДБП.