Конкурс за заемане на длъжността „старши юрисконсулт” – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

О Б Я В Л Е Н И Е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед З-20-14.04.2022г. и…

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „финансов контрольор” – 1 щ. бр.

  ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „финансов контрольор” – 1 щ. бр. в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент окончателен резултат 1 Вх. № 01-194/15.03.2022г.                     5…