„Освен да броим загиналите и ранените на пътя, трябва да говорим за факторите, които оказват влияние за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Да променим уравнението и да получим различен резултат на черната статистика. Проектът, който представяме днес, е резултат на двугодишен труд, а ключовите показатели са определени от Европейската комисия и са еднакви за всички държави-членки. Именно тези показатели ни дават възможност много по-точно да определим кои са основните причини за пътно-транспортен травматизъм и да си поставим правилните цели. В същото време ни дава възможност да проследим напредъка и резултатите от приложените мерки. Днес заедно с всички заинтересовани страни, институции, НПО, научен сектор на база на представените резултати провеждаме конструктивна дискусия. Вярвам, че само по този начин може да определим най-правилните цели.“, сподели Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, по време на Кръгла маса „Ключови показатели за безопасност на движението по пътищата. Резултати и предизвикателства“.

В рамките на форума независимия изследовател, консултант и координатор на проекта на Европейската комисия „Baseline“ Ваутер ван ден Берг представи в детайли каква е методиката на проведеното изследване на европейско ниво и как са структурирани ключовите показатели по БДП. Измерването, което е направено е не само представително, надеждно и прецизно, но и дава възможност да се направи съпоставка на резултатите в държавите-членки, във времето и спрямо други показатели.

„Смъртността в цял свят се измерва чрез загинали и ранени на количество души, на 100 хил. или на 1 млн. Това не е достатъчно за да се говори кои са факторите, които са предпоставка за тези резултати. Трябва да има възможност да сравнение, за изследване в дълбочина. Baseline е изследване, което дава статистически значими резултати както за състоянието по БДП в България, така и в Европа. Това е и първа стъпка за осъзнаване на мащаба на проблема, както и изходна точка да намерим правилните решения. В Европа се предприемат мерки на база на научно-доказани резултати, в България това се случва за първи път.“, каза д-р Милен Марков от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ по време на представянето на резултатите по проекта Baseline за България.

В България Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е изследвала 6 ключови показатели, касаещи травматизма по пътищата – скорост, алкохол, обезопасителни колани и СОД, разсейване, предпазно облекло и автомобилен парк. Екип от 33 експерта в продължение на 887 човекодни проведе наблюдения и изследване за събиране на данни на 282 локации на територията на страната в населени и извън населени места, както и на автомагистрали.

С резултатите може да се запознаете в приложената презентация и на страницата на проекта на ДАБДП.