Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е изпратила на всички министерства, агенции и общини препоръка за внедряване на системи за управление на безопасността при движение по пътищата, с конкретни елементи, които да залегнат в тях. Това съобщи Милен Марков, експерт в ДАБДП по време на конференция „Безопасност и здраве при работа – постижения и предизвикателства“, организирана от ИК „Средногорие“. По димите му вече всички бюджетни организации са внедрили или са в процес на внедряване на подобни системи.
 
„Около 40% от всички пътнотранспортни произшествия в ЕС стават при служебни пътувания. Поради тази причина и към момента част от тези мерки се прилагат в редица компании и институции в Европа – практика, която все повече се налага и у нас“, подчерта той. Акцент в разработената система е увеличаването на знанията за оказване на първа помощ при инцидент или друга критична ситуация на пътя. В тази връзка ДАБДП е препоръчала във всяка институция да се организират курсове за повишаване на компетенциите на служителите за безопасно шофиране и за оказване на първа помощ. По този начин при осъществяване на служебните си задължения те ще имат умения да реагират при рискови ситуации и при инцидент на пътя, включително когато са свидетели на пътнотранспортно произшествие.
 
Всяка институция следва да извършва и периодична проверка на нарушенията на служителите управляващи служебни автомобили и по преценка да предприема последващи действия, защото наложените санкции могат да бъдат индикация за рисково поведение на пътя. Сред мерките е и преминаване на задължителен инструктаж по безопасност на движението по пътищата за новопостъпилите служители. Препоръката на държавната агенция е, преди да се повери автомобил на служител, същият да бъде тестван за наличие на алкохол в кръвта, като това може да се извърши и с автоматизирани технически средства. Акцент се поставя и на изправността на служебните превозни средства, стана ясно от неговата презентация.
 
Шестата годишна конференция „Безопасност и здраве при работа 2019“ поставя акцент върху съвременните политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда, подобряване на работата чрез създаване култура на превенция, въвеждане на иновативни технологии, обучения, добри управленски практики и развитие на конкурентоспособността.