Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Във връзка с влизането в сила считано от 4 май 2023 г. на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) за работодателите от публичния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН, възниква задължение да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали, по смисъла на закона.

За тази цел, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно.

Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в ДАБДП се осъществява съгласно правила, утвърдени от Председателя на ДАБДП.

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

При регистрирането на сигнал се използва формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни)

Формулярът не е задължителен за сигнализиращите лица, те могат да го ползват при желание от тяхна страна.

Ако сигналът е подаден във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, служителя, отговорен за регистрирането и подаването на сигнала въвежда информацията от сигнала в утвърдения формуляр.

Сигналът трябва съдържа най-малко следните данни:

  1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
  2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
  3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е било извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  4. дата на подаване на сигнала;
  5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът ведно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за: Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала УИН.

Писмен сигнал се подава чрез:

– електронна поща на адрес – vk@sars.gov.bg като в този случай формуляра се подписва от подателя с електронен подпис;

– чрез пратка на адреса на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ №16, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“,

Устен сигнал се подава чрез:

– телефон 02/4048 670, между 9:00 и 17:00 часа /в рамките на установеното работното време на ДАБДП;

– лична среща, в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице.

Срокът за лична среща се уговаря чрез посочените телефон и електронна поща. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.