Съвместно областно учение на съставните части на Единна спасителна система при пътнотранспортни произшествия, проведено в гр. Смолян на 25.10.2022 г.

Целта на учението е подобряване на взаимодействието, координацията и възможностите на звената на Единната спасителна система и местната власт. Екипите действат по предварително подготвен сценарии, с над 50 участници от различни служби.

Съвместното областно учение се  провежда в изпълнение на План-програмата за изпълнение на областната политика по БДП – 2022 г., Тематично направление 6: „Спасителна верига за опазване на живота“.