Конкурс за заемане на длъжността „държавен експерт” – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Стратегии, анализ и оценка”

О Б Я В Л Е Н И Е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед З-62/11.11.2021г. и…

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Стратегии, анализ и оценка”

О Б Я В Л Е Н И Е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед З-63/11.11.2021г. и…