Наредба за условията и реда за извършване на проверки на пътната инфраструктура от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата

Съгласно законовата делегация на чл. 164г, ал. 7 от Закона за движението по пътищата, е предвидено с акт на Министерския съвет да се определят условията, редът и начинът за извършване на проверките на пътната инфраструктура с оглед на безопасността на движението по пътищата, както и изискванията към длъжностните лица, които ги извършват. С проекта на…