Извлечение от протокол за допуснати и недопуснати кандидати за старши експерт в дирекция АПФСО

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ   за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” – 1 бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ (АПФСО) в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати:   Вх. № 01-127/13.02.2024 г. Вх. № 01-131/14.02.2024 г.  …