Съгласно Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управление на безопасността на пътната инфраструктура за държавите членки се създава задължение да предоставят на Европейската комисия списъци на пътищата, включени и изключени от обхвата на процедурите по управление на безопасност на пътната инфраструктура (ПУБПИ). В изпълнение на разпоредбата на 36б, ал. 6 от Закона за пътищата министърът на регионалното развитие и благоустройството и председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ изготвиха и предоставиха на Европейската комисия в срока до 17 декември 2021 г. списъците на пътищата, включени в обхвата на ПУБПИ.

2023

Уведомяваме Ви, че със заповед № З-14/28.02.2023 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) са утвърдените Правила за предоставяне на финансова подкрепа на общините през 2023 г. от ДАБДП за изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – одит за пътна безопасност. Правилата и приложенията към тях са публикувани на електронната страница на ДАБДП в секция „Дейност“ – „Процедура по пътната инфраструктура“. Получените от кандидатите по процедурата въпроси и дадените по тях разяснения от ДАБДП също ще бъдат публикувани. Заявленията за участие в процедурата могат да се подават в срок до 31.03.2023 г.

 
 
 
2022

Уведомяваме Ви, че със заповед № З-39/22.06.2022 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) са утвърдените Правила за предоставяне на финансова подкрепа на общините през 2022 г. от ДАБДП за изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – одит за пътна безопасност. Правилата и приложенията към тях са публикувани на електронната страница на ДАБДП в секция „Дейност“ – „Процедура по пътната инфраструктура“. Получените от кандидатите по процедурата въпроси и дадените по тях разяснения от ДАБДП също ще бъдат публикувани. Заявленията за участие в процедурата могат да се подават в срок до 22.07.2022 г.  

 
2023

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ стартира процедура за предоставяне на финансова подкрепа в размер на 1 000 000 лева на общините за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за подобряване на пътната безопасност.

Правилата за предоставяне на финансова подкрепа, както и приложенията към тях са публикувани на електронната страница на ДАБДП в секция „Дейност“ – „Процедури по пътната инфраструктура“.

Срокът за подаване на заявление за предоставяне на финансова подкрепа е 7 юли 2023 г.

 
 
 
 
 
2022

Стартира процедура за предоставяне на финансова подкрепа за общините

След изменението на Закона за пътищата бяха приети нови процедури за управление на безопасността на пътната инфраструктура, една от които е целенасочената инспекция за пътна безопасност. Извършването на инспекциите по уличната мрежа е задължение на общините в Република България, в качеството им на администрации, управляващи общинската и улична пътна инфраструктура.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в стремежа си да окаже подкрепа на общините за реализирането на новосъздадената им функция, предоставя финансова подкрепа в размер на 500 000 лева. за извършването на целенасочени инспекции за пътна безопасност.

Правилата за предоставяне на финансова подкрепа, както и приложенията към тях са публикувани на електронната страница на ДАБДП в секция „Дейност“ – „Процедури по пътната инфраструктура“.

Срокът за подаване на заявления за участие в процедурата е до 21.11.2022 г.