Уведомяваме Ви, че със заповед № З-39/22.06.2022 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) са утвърдените Правила за предоставяне на финансова подкрепа на общините през 2022 г. от ДАБДП за изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – одит за пътна безопасност. Правилата и приложенията към тях са публикувани на електронната страница на ДАБДП в секция „Дейност“ – „Процедура по пътната инфраструктура“. Получените от кандидатите по процедурата въпроси и дадените по тях разяснения от ДАБДП също ще бъдат публикувани. Заявленията за участие в процедурата могат да се подават в срок до 22.07.2022 г.  

Съгласно Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управление на безопасността на пътната инфраструктура за държавите членки се създава задължение да предоставят на Европейската комисия списъци на пътищата, включени и изключени от обхвата на процедурите по управление на безопасност на пътната инфраструктура (ПУБПИ). В изпълнение на разпоредбата на 36б, ал. 6 от Закона за пътищата министърът на регионалното развитие и благоустройството и председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ изготвиха и предоставиха на Европейската комисия в срока до 17 декември 2021 г. списъците на пътищата, включени в обхвата на ПУБПИ.