Съгласно Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управление на безопасността на пътната инфраструктура за държавите членки се създава задължение да предоставят на Европейската комисия списъци на пътищата, включени и изключени от обхвата на процедурите по управление на безопасност на пътната инфраструктура (ПУБПИ). В изпълнение на разпоредбата на 36б, ал. 6 от Закона за пътищата министърът на регионалното развитие и благоустройството и председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ изготвиха и предоставиха на Европейската комисия в срока до 17 декември 2021 г. списъците на пътищата, включени в обхвата на ПУБПИ.