Оперативният план за действие за 2023 г. беше приет от Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на БДП и включва пакет от ключови мерки за изпълнение на Националната стратегията за безопасност на движенето по пътищата през последната година от първия тригодишен планов период 2021-2023 г.

Планът е подготвен като естествен резултат от извършената оценка на изпълнението на стратегията и предвижда целенасочени дейности в отговор на наблюдаваните до момента системни слабости. Документът е разработен съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата, като осигурява годишната актуализация на приетите през 2020 г. планови документи въз основа на извършения от ДАБДП анализ. Включените мерки имат оздравителен характер и са с хоризонт на изпълнение до края на годината.

През 2023 г. акцент се поставя върху допълнителни законодателни промени, подобряване на обучението за кандидат-водачите, оптимизиране на контролната дейност, обезопасяване на критични пътни участъци, както и райони около училища и детски градини по места.

Планът отчита направените консултации с партньорите от неправителствения сектор, а отговорните институции постигнаха консенсус как да осигурят изпълнението на мерките в практически аспект, за да може да се защити националният интерес и високите очаквания на обществото.

Предстои подготовката на следващия тригодишен план за действие, който ще зададе рамката на общодържавните усилия за опазване на човешките живот и здраве на пътя за периода 2024-2026 г.  

Оперативният план за 2023 г. можете да видите тук.