Българските общини ще могат да кандидатстват за финансиране за провеждането на одити за пътна безопасност на пътната им мрежа. Това ще се реализира по отворена процедура към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Тя е част от общите усилия на Агенцията за подпомагане на работата на местните власти към планиране на повече дейности за превенция и оценка на риска на пътната безопасност и произтича от приетите промени в Закона за пътищата, транспониращи Директива 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

Мярката е важна крачка към фокусиране на вниманието на общините към проблемите на пътната безопасност, тъй като статистиката показва, че над 60% от пътните инциденти със загинали и ранени в България настъпват на територията на населените места. Отпуснатото от държавния бюджет с Постановление на Министерски съвет от 14 април 2021 г. общо финансиране по процедурата е в размер на 100 хил. лв., а максималната сума, за всеки отделен одит е до 7 хил. лв.

Българските общини заемат важна роля в процеса на изпълнението на политиката по безопасност на движението по пътищата и за да разгърнат пълноценно своите функции, е нужно да бъдат подпомогнати, се посочва в правилата разработени от ДАБДП.

Сред очакваните резултати от процедурите е да бъдат подпомогнати общините в посока изпълнение на процедури за управление на пътната безопасност; повишаване на административния капацитет в тази посока; оптимизиране на управлението на общинската пътна и улична мрежа; подобряване на експлоатационните характеристики на общинската мрежа; надграждане на базата данни за състоянието ѝ. Дългосрочната цел е намаляване на пътнотранспортния травматизъм и опазване на човешкото благосъстояние в контекста на приоритетите на Визия 0.

Общините ще могат да кандидатстват за финансиране на експертни обследвания на нивото на безопасност по пътната и уличната им мрежа